Tham quan bia võ cạnh bảo vật quốc gia ở Nha Trang